MCB HN 2/2019 Sáng thứ 7

Event Phone: 0911442489


 • Buổi 1
  23/02/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Lý thuyết áo cơ bản
 • Buổi 2
  02/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành áo cơ bản không cổ
 • Buổi 3
  09/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành quần chun, quần váy
 • Buổi 4
  16/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành váy có cạp tra khóa
 • Buổi 5
  23/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành váy ráp thân 7 mảnh
 • Buổi 6
  30/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Lý thuyết chung các loại cổ áo (lá sen, sơ mi, cổ tàu và hai ve)
 • Buổi 7
  06/04/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành cổ lá sen
 • Buổi 8
  20/04/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành cổ sơ mi
 • Buổi 9
  04/05/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành măng sét và thép tay áo
 • Buổi 10
  11/05/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành cổ hai ve

Giáo trình cung cấp phần lớn kiến thức cho các mẫu cơ bản phổ biến. Học viên sau khóa học có thể hoàn toàn làm chủ các loại áo váy có cổ và không cổ, từ đó hiểu cách biến tấu để tự mình sáng tạo những trang phục đáng yêu, độc đáo nhất.

MCB HN 2/2019 Sáng Chủ Nhật

Event Phone: 0911442489


 • Buổi 1
  24/02/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Lý thuyết áo cơ bản
 • Buổi 2
  03/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành áo cơ bản không cổ
 • Buổi 3
  10/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành quần chun, quần váy
 • Buổi 4
  17/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành váy có cạp tra khóa
 • Buổi 5
  24/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành váy ráp thân 7 mảnh
 • Buổi 6
  31/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Lý thuyết chung các loại cổ áo (lá sen, sơ mi, cổ tàu và hai ve)
 • Buổi 7
  07/04/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành cổ lá sen
 • Buổi 8
  21/04/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành cổ sơ mi
 • Buổi 9
  05/05/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành măng sét và thép tay áo
 • Buổi 10
  12/05/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành cổ hai ve

Giáo trình cung cấp phần lớn kiến thức cho các mẫu cơ bản phổ biến. Học viên sau khóa học có thể hoàn toàn làm chủ các loại áo váy có cổ và không cổ, từ đó hiểu cách biến tấu để tự mình sáng tạo những trang phục đáng yêu, độc đáo nhất.

MCB HN 2/2019 Tối thứ 3 – 5

Event Phone: 0911442489


 • Buổi 1
  26/02/2019
  6:00 PM - 8:30 PM
  - Lý thuyết áo cơ bản
 • Buổi 2
  28/02/2019
  6:00 PM - 8:30 PM
  - Thực hành áo cơ bản không cổ
 • Buổi 3
  05/03/2019
  6:00 PM - 8:30 PM
  - Thực hành quần chun, quần váy
 • Buổi 4
  07/03/2019
  6:00 PM - 8:30 PM
  - Thực hành váy có cạp tra khóa
 • Buổi 5
  12/03/2019
  6:00 PM - 8:30 PM
  - Thực hành váy ráp thân 7 mảnh
 • Buổi 6
  14/03/2019
  6:00 PM - 8:30 PM
  - Lý thuyết chung các loại cổ áo (lá sen, sơ mi, cổ tàu và hai ve)
 • Buổi 7
  19/03/2019
  6:00 PM - 8:30 PM
  - Thực hành cổ lá sen
 • Buổi 8
  21/03/2019
  6:00 PM - 8:30 PM
  - Thực hành cổ sơ mi
 • Buổi 9
  26/03/2019
  6:00 PM - 8:30 PM
  - Thực hành măng sét và thép tay áo
 • Buổi 10
  28/03/2019
  6:00 PM - 8:30 PM
  - Thực hành cổ hai ve

Giáo trình cung cấp phần lớn kiến thức cho các mẫu cơ bản phổ biến. Học viên sau khóa học có thể hoàn toàn làm chủ các loại áo váy có cổ và không cổ, từ đó hiểu cách biến tấu để tự mình sáng tạo những trang phục đáng yêu, độc đáo nhất.

MCB HN 2/2019 Sáng thứ 2 – 4 – 6

Event Phone: 0911442489


 • Buổi 1
  27/02/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Lý thuyết áo cơ bản
 • Buổi 2
  01/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành áo cơ bản không cổ
 • Buổi 3
  04/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành quần chun, quần váy
 • Buổi 4
  06/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành váy có cạp tra khóa
 • Buổi 5
  08/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành váy ráp thân 7 mảnh
 • Buổi 6
  11/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Lý thuyết chung các loại cổ áo (lá sen, sơ mi, cổ tàu và hai ve)
 • Buổi 7
  13/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành cổ lá sen
 • Buổi 8
  15/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành cổ sơ mi
 • Buổi 9
  18/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành măng sét và thép tay áo
 • Buổi 10
  20/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành cổ hai ve

Giáo trình cung cấp phần lớn kiến thức cho các mẫu cơ bản phổ biến. Học viên sau khóa học có thể hoàn toàn làm chủ các loại áo váy có cổ và không cổ, từ đó hiểu cách biến tấu để tự mình sáng tạo những trang phục đáng yêu, độc đáo nhất.

MCB SG 3/2019 Cuối tuần

Event Phone: 0911442489


 • Buổi 1
  09/03/2019
  2:30 PM - 5:00 PM
  - Lý thuyết áo cơ bản
 • Buổi 2
  10/03/2019
  2:30 PM - 5:00 PM
  - Thực hành áo cơ bản không cổ
 • Buổi 3
  16/03/2019
  2:30 PM - 5:00 PM
  - Thực hành quần chun, quần váy
 • Buổi 4
  17/03/2019
  2:30 PM - 5:00 PM
  - Thực hành váy có cạp tra khóa
 • Buổi 5
  23/03/2019
  2:30 PM - 5:00 PM
  - Thực hành váy ráp thân 7 mảnh
 • Buổi 6
  24/03/2019
  2:30 PM - 5:00 PM
  - Lý thuyết chung các loại cổ áo (lá sen, sơ mi, cổ tàu và hai ve)
 • Buổi 7
  30/03/2019
  2:30 PM - 5:00 PM
  - Thực hành cổ lá sen
 • Buổi 8
  31/03/2019
  2:30 PM - 5:00 PM
  - Thực hành cổ sơ mi
 • Buổi 9
  06/04/2019
  2:30 PM - 5:00 PM
  - Thực hành măng sét và thép tay áo
 • Buổi 10
  07/04/2019
  2:30 PM - 5:00 PM
  - Thực hành cổ hai ve

Giáo trình cung cấp phần lớn kiến thức cho các mẫu cơ bản phổ biến. Học viên sau khóa học có thể hoàn toàn làm chủ các loại áo váy có cổ và không cổ, từ đó hiểu cách biến tấu để tự mình sáng tạo những trang phục đáng yêu, độc đáo nhất.

MCB SG 3/2019 Sáng thứ 2 – 4 – 6

Event Phone: 0911442489


 • Buổi 1
  11/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Lý thuyết áo cơ bản
 • Buổi 2
  13/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành áo cơ bản không cổ
 • Buổi 3
  15/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành quần chun, quần váy
 • Buổi 4
  18/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành váy có cạp tra khóa
 • Buổi 5
  20/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành váy ráp thân 7 mảnh
 • Buổi 6
  22/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Lý thuyết chung các loại cổ áo (lá sen, sơ mi, cổ tàu và hai ve)
 • Buổi 7
  25/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành cổ lá sen
 • Buổi 8
  27/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành cổ sơ mi
 • Buổi 9
  29/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành măng sét và thép tay áo
 • Buổi 10
  01/04/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Thực hành cổ hai ve

Giáo trình cung cấp phần lớn kiến thức cho các mẫu cơ bản phổ biến. Học viên sau khóa học có thể hoàn toàn làm chủ các loại áo váy có cổ và không cổ, từ đó hiểu cách biến tấu để tự mình sáng tạo những trang phục đáng yêu, độc đáo nhất.

MCB SG 3/2019 Tối thứ 2 – 4 – 6

Event Phone: 0911442489


 • Buổi 1
  11/03/2019
  6:00 PM - 8:30 PM
  - Lý thuyết áo cơ bản
 • Buổi 2
  13/03/2019
  6:00 PM - 8:30 PM
  - Thực hành áo cơ bản không cổ
 • Buổi 3
  15/03/2019
  6:00 PM - 8:30 PM
  - Thực hành quần chun, quần váy
 • Buổi 4
  18/03/2019
  6:00 PM - 8:30 PM
  - Thực hành váy có cạp tra khóa
 • Buổi 5
  20/03/2019
  6:00 PM - 8:30 PM
  - Thực hành váy ráp thân 7 mảnh
 • Buổi 6
  22/03/2019
  6:00 PM - 8:30 PM
  - Lý thuyết chung các loại cổ áo (lá sen, sơ mi, cổ tàu và hai ve)
 • Buổi 7
  25/03/2019
  6:00 PM - 8:30 PM
  - Thực hành cổ lá sen
 • Buổi 8
  27/03/2019
  6:00 PM - 8:30 PM
  - Thực hành cổ sơ mi
 • Buổi 9
  29/03/2019
  6:00 PM - 8:30 PM
  - Thực hành măng sét và thép tay áo
 • Buổi 10
  01/04/2019
  6:00 PM - 8:30 PM
  - Thực hành cổ hai ve

Giáo trình cung cấp phần lớn kiến thức cho các mẫu cơ bản phổ biến. Học viên sau khóa học có thể hoàn toàn làm chủ các loại áo váy có cổ và không cổ, từ đó hiểu cách biến tấu để tự mình sáng tạo những trang phục đáng yêu, độc đáo nhất.